Aktualności

Jak wziąć pożyczkę studencką

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 r. z inicjatywy Leszka Balcerowicza, zajmującego wówczas stanowisko Wicepremiera i Ministra Finansów. Bezpośrednim ich założeniem było i wciąż jest zapewnienie większego dostępu do studiów, przede wszystkim dla najuboższych absolwentów szkół średnich, których w większości przypadków nie było stać choćby na rozpoczęcie studiów a zwłaszcza na ich ukończenie. Zasady udzielania kredytu reguluje Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. 


Piętą achillesową tego rozwiązania jest fakt, iż absolwent studiów wchodzi w kolejny etap swojego życia z pokaźnym długiem, który należy spłacić. Zaletą jest z kolei to, że bardzo mało jest pożyczek i kredytów mających tak niskie oprocentowanie oraz koszty całkowite, szczególnie, że jego spłata jest rozciągnięta na długi okres – dwa razy dłuższy niż okres jego pobierania, a jego spłata zaczyna się dopiero dwadzieścia cztery miesiące po zakończeniu studiów (z wyłączeniem sytuacji świadomego przerwania studiów). 

Do 31 października każdego roku studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych jak również doktoranckich mają sposobność złożenia aplikacji o przyznanie bardzo niskooprocentowanego kredytu studenckiego. Umowa podpisywana jest do 31 grudnia.

Kredyt studencki jest preferencyjnym kredytem przyznawanym przez największe banki komercyjne: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) oraz SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Warto także wskazać, że Kredyt studencki jest udzielany maksymalnie na okres studiów oraz wypłacany jest w comiesięcznych transzach, których wysokość można uzgodnić z bankiem. Zasadnicza transza kredytu wynosi 600 zł, ale jest opcja wnioskować o jej podwyższenie do 1000 zł lub obniżenie do czterystu złotych. Wypłacany jest przez dziesięć miesięcy w roku, z nastaniem wakacji wypłaty rat są zawieszone. Warunkiem niezbędnym do kontynuowania wypłat jest potwierdzanie statusu studenta po każdej zdanej sesji egzaminacyjnej. 

Ważnym warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej jest spełnienie kryterium dochodowego, a więc nie przekroczenie kwoty dwu i pół tysiąca złotych dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Student wyrażający zainteresowanie taką formą finansowania swojej nauki zobowiązany jest także do znalezienia poręczycieli, którzy w razie gdy zaistnieje taka potrzeba, spłacą zaciągnięty kredyt. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, np. rodzice studenta, jak również podmioty prawne: Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Bank Gospodarstwa Krajowego pokrywa odsetki w okresie trwania studiów i karencji trwającej 2 lata po ich ukończeniu. Wysokość odsetek ustala się na podstawie bieżącej wysokości stopy redyskonta weksli. Kredytobiorca spłaca tylko połowę tej wartości, więc kredyt jest na ten moment nieoprocentowany. Ponadto w momencie gdy student znajdzie się w gronie pięciu procent najlepszych absolwentów może liczyć na umorzenie jego części. 

Kredyt ten, podobnie jak inne udzielane przez banki komercyjne, można wcześniej spłacić. Zdarza się to jednak w tym momencie niezwykle rzadko, ze względu na jego niski całkowity koszt - jest to praktycznie nieopłacalne.